Homeopatie ve vztahu k vědě, člověku a společnosti

 

Z přednášky na Homeopatickém kongresu 26. května 2018 v Praze


Homeopatie a věda

To jak působí homeopatie popsal velmi podrobně Samuel Hahnemann (1755-1843) v Organonu na mnoha místech. Velmi detailně to popisuje v následujících paragrafech:

  § 9 – „Ve zdravém stavu je člověk ovládán duchovní živou silou (autokracií), která hmotné tělo (organismus) oživuje v podobě dynamis a udržuje všechny jeho části v obdivuhodně harmonickém souladu pocitů a činností, takže náš rozumný duch přítomný v našem nitru může tohoto živého, zdravého nástroje užívat k vyššímu účelu bytí.“

  § 10 – „Hmotný orgnismus není bez této životní síly schopen pocitů, činnosti, zachování sebe sama; pouze ono nehmotné, ona podstata oživující hmotný organismus ve zdravém stavu i v nemoci (životní princip, životní síla) mu propůjčuje veškeré cítění a řídí vykonávání jeho životních funcí.“

  § 16 – „… I léčitel může všechna takováto chorobná narušení (nemoci) odstranit pouze tak, že prostřednictvím duchovních (dynamických, virtuálních) sil skrývajících se v lécích (…) zapůsobí na naší duchovní životní sílu…“

  Hahnemann zde popisuje, že naše hmotné-fyzické tělo řídí-ovládá nadřazená duchovní síla. Je důležité se zamyslet nad touto skutečností jako nad faktem, nikoliv jako nad psychologickou analogií. Jeho pohled se totiž velmi přibližuje pohledu moderních vědců.

  Rupert Sheldrake (* 28. června 1942) je anglický biochemik a fyziolog rostlin. Je známý návrhem popisu morfogeneze a výzkumy v oblasti parapsychologii. Jeho knihy a studie vycházejí z teorie morfické rezonance (anglicky morphic resonance) a týkají se témat jako je vývoj a chování živočichů a rostlin, paměti, telepatie, vnímání a poznávání obecně.

  „Regenerace je možná jen proto, že plány pro tvorbu formy přicházejí z nelokálních a nefyzikálních morfo-genetických polí, a právě díky těmto plánům může proběhnout dodatečná tvorba forem, bez níž by obnova nebyla možná. Morfogenetická pole tak v sobě zahrnují i vitální tělo.“

  „Vitální tělo přináleží do jiného, jemného světa a obsahuje plány pro tvorbu takových forem, které uskutečňují základní vitální funkce - kontexty života. Jinými slovy, vitální tělo zajišťuje plány orgánů fyzického těla, které vykonávají životně důležité funkce v prostoru a v čase.“

  Amit Goswami, Ph. D., (* 4. 11. 1936) je emeritní profesor teoretické nukleární fyziky University of Oregon, kde vyučoval od roku 1968. Je průkopníkem nového paradigmatu vědy, kterémuse říká „věda ve vědomí (science within consciousness)“.

  „Chování biologických systémů je zajímavé právě proto, že programy, které řídí jejich funkce, nejsou v přímém vztahu k fyzikálním kauzálním zákonům, jež určují pohyb jejich molekulárního substrátu. Toto chování by bylo možné nazvat programovaným. “

  „Úkolem fyzického těla je vytvářet reprezentace morfogenetických polí vitálního těla. A úkolem těchto reprezentací je vykonávat funkce života, jeho udržování a reprodukci; vitální tělo pak plány pro tvorbu reprezentací zajišťuje.“

  Pokud se podíváme do vyvinutých starověkých systémů, nalezneme tam další obdivuhodné paralely. Staří egypťané popisovali biopole, které je klíčem ke zdraví. Říkali mu tělo „Ka“ a znali techniku, s jejíž pomocí své Ka opravili a tak obnovili své síly, vitalitu a zdraví.

  „Tím, co určuje formu života a samotný život v materiální struktuře, je energetický skelet (fantom, astrální tělo, ve starověkém Egyptě nazýváno jako prvek Ka). Toto biopole je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy.“ (zdroj: bombastus.cz)

 

  Egypťané rozpoznávali 5 úrovní lidského těla, které pojmenovávali Ba, Ach, Ka, Chat a Chu. Chat je fyzické tělo člověka. Za chat se nepovažovalo jen tělo, ale vše, co podléhá rozkladu. Ka je potom duchovní dvojník člověka či astrální tělo. Učení o těle Ka bylo rovněž součástí učení, jež předával Imhotep lidem. Fyzické tělo Chat mohlo být léčeno tím, že bylo opraveno – harmonizováno energetické tělo Ka.

  Jak staré filosofické systémy tak nejnovější poznání vědy konverguje s pohledem Samuela Hahnemanna. Z pohledu moderní vědy začínají principy homeopatického pohledu na zdraví člověka dávat „vědecký smysl“. Naopak vysvětlování působení homeopatie na úrovni fyzického těla, pohledem „konvenční medicíny“, vede vždy do slepé uličky. Pro homeopaty je důležité, aby v teoretických úvahách o metodě homeopatické léčby s tímto konceptem pracovali. Důležité je si uvědomit a připustit, že vitální tělo není psychická abstrakce, myšlenkový koncept. Vitální tělo je reálná skutečnost. S vitálním tělem také pracuje například akupunktura (pravděpodobně s drahami, které propojují vitální tělo s tělem hmotným). Je to důležité jak pro správné pochopení toho, co se děje během léčby tak i pro vysvětléní toho jak funguje homeopatie jiným léčebným oborům.

  Naopak pohled na fungování těla z pohledu „vědy“ konvenční medicíny v mnoha ohledech odporuje pozorování reality. Teorie jediné „pravdy“ principů konvenční medicíny již více než vědu připomíná víru, v mnoha případech dokonce extremistickou.

Jak působí homeopatie na člověka

Fyzickému (hmotnému) tělu je nadřazené tzv. vitální tělo, což je nehmotná (jeměhmotná) podstata oživující hmotný organismus. Je to jakýsi plán, program, který není v přímém vztahu k fyzikálním kauzálním zákonům. Prostřednictvím morfogenetického pole potom ovlivňuje Hmotné tělo, včetně jeho jednotlivých orgánů (viz. obr.)

 

  Fyzické tělo samozřejmě může ovlivňovat i vitální tělo, např. při úrazu a pod.

 

  Člověk je zdravý, pokud je vitální tělo v rovnováze. Vitální energie, kterou prožíváme, je pohybem vitálního (resp. energetického) těla. Nerovnováha ve vitálním těle se odráží v nesprávném fungování fyzického těla. Pokud odstraníme nerovnováhu ve vitálním těle, fyzické tělo se uzdraví.

  Homeopatická léčba, pokud probíhá správně, působí na vitální tělo a tím jej harmonizuje. Následně se ve fyzickém těle nastartuje samoléčebný proces. Homeopatická léčba odstraňuje překážky samoléčebného procesu. V případě podání nesprávného léku nebo provingu můžeme vitální tělo naopak disharmonizovat a tím i vyvolat symptomy v těle fyzickém.

  Homeopat pracuje tak, že hledá narušení rovnováhy vitálního těla, resp. proudění vitální síly, vitální energie. Homeopat tedy hledá disharmonii v energetickém těle, hledá obraz narušení vitálního – energetického těla. Homeopatický lék je potom popisem, esencí, která odpovídá disharmonii v energetickém těle. Homeopatický lék je popis toho co je špatně na energetické (mentální, bludné, pocitové) úrovni. Homeopatický lék nepůsobí hmotně na člověka, nepůsobí pomocí chemicko-biologického (fyziologického) mechanismu, což znamená, že není léčivem fungujícím pro konvenční medicínu uznatelným způsobem. Působí tak, jako kdybychom pacientovu vitálnímu tělu předali vytištěnou brožuru s komplexně popsaným pacientovým problémem na úrovni energetického těla. Dáváme pacientovi (jeho vitálnímu tělu) informace, jak nastartovat samoléčivý proces. Homeopatie je tedy informační medicínou působící primárně na strukturu vitálního těla.

  Můžeme si to představit tak, že homeopat podává pacientovi informace vytištěné ve formátu 3D (4D, 5D, 6D,...?) v cukrové kuličce. Pokud má vitální tělo pacienta potřebné informace o tom, jak je narušené jeho vitální tělo (energetické pole), uzdraví se. Podobně jako když pacientovi řekneme, že nemá pít kontaminovanou vodu, nebo že se nemá stravovat pouze ve fastfoodech.

  Homeopatie, přestože se týká lidského zdraví, nemá s mechanismem účinků léčiv konvenční medicíny nic společného. Poskytuje informace člověku (jeho vitálnímu tělu) prostřednictvím „informovaných“ cukrových kuliček, resp. lihovích kapek.

  Uvědomovat si tyto teoretické předpoklady homeopatie je důležité jednak pro to, že pokud budou mít homeopaté lepší představu jakým způsobem homeopatie funguje (nejen jak homeopatii správně provádět), mohou ji snáze obhajovat ve společnosti. Dále to umožní lepší pochopení samotné homeopatie i vzájemných vlivů s jinými léčebnými systémy.

Systémy medicíny a riziko pro budoucnost lidstva

Z tohoto pochopení však také vyplývá, jaké je největší nebezpečí pro homeopatii. Tím je plíživé začleňování homeopatie do systému konvenční medicíny. Začlenění systému a principů energo-informační medicíny do systému, který tyto účinky popírá a vůbec je neuznává nemůže vést nikdy k pozitivnímu vývoji homeopatie, neboť homeopatie vychází z naprosto odlišných východisek. Homeopatie je součástí ideálního systému skutečné LÉČBY A PÉČE O ZDRAVÍ avšak není a nemůže být součástí systému ZDRAVOTNICTVÍ, což je systém konvenční medicíny = alopatie. Homeopatie nemůže být optimálně prováděna v systému a paradigmatech konvenční medicíny.

  Systémy medicíny bychom mohli zjednodušeně rozdělit na duchovní, energetické a fyzické (alopatie=konvenční medicína,fytoterapie, výživa...). Pod zdravotnictví (tedy Ministerstvo zdravotnictví) patří pouze fyzické systémy. Do energetických systémů patří kromě homeopatie například Tradiční čínská medicína (TČM) a Ajurvéda. TČM a Ajurvéda působí na energii člověka přímo, homeopatii bychom mohli nazvat spíše energo-informační medicínou. To této kategorie by potom patřila i autopatie a používání PC léků a přípravků Dr. Jonáše. Pokud by se péče o zdraví měla vyvíjet správným a rozumným způsobem, namísto současného Ministerstva zdravotnictví by v budoucnu mělo vzniknout Ministerstvo Léčby a péče o zdraví, pod které by spadala jak alopatie, tak i například duchovní a energetické léčebné systémy.

  Avšak budocnost by mohla směřovat i odlišným směrem. Přestože lidé mají velmi dobré zkušenosti s homeopatií a stále více jich homeopatii důvěřuje, stojí proti homeopatii velmi silné zájmové skupiny. Konvenční léčba je stále nákladnější a systémém zdravotnictví protékají obrovské toky peněz. Proti homeopatii stojí ohromné zájmy lidí z farmabyznysu, které oproti homeopatům disponují „neomezenými finančními prostředky“ a lobistickými kanály na státní úrovni. Proti homeopatii pak samozřejmě stojí i mnoho lékařů, kteří až fanaticky hájí to, co se naučili na vysokých školách a co jim tvrdí lékařské autority prostřednictvím lékařských studií, které jsou často upravovány ve prospěch farmaceutických firem.

  Pokud by se těmto zájmovým skupinám podařilo to o co se snaží, totiž o postupné eliminování jiných než fyzických (alopatických) systémů léčby, budoucí populace by byla odkázána na „konvenční medicínu budoucnosti“. To, kam konvenční medicína směřuje můžeme odečíst jak ze současných trendů tak z nejnovějších směrů v nových výzkumech: Rozšiřování vakcinačních programů a jeho vynucování zákonem, vývoj „DNA“ terapií a „DNA“ vakcín, hormonální terapie, včetně hormonální antikoncepce, zavádění řídících elektrod do mozku (např. u RS), rozšiřování užívání antidepresiv – chemické řízení hormonů (SSRI léky). Některé ze zmíněných metod extrémě potlačují fyzické symptomy a přitom neléčí příčiny. Současně s tím potlačnují i duševní a duchovní rozvoj. Některé jsou vysoce rizikové a některé jsou dokonce hraní si s ohněm „DNA manipulací“. Přitom víme, že problémy, které se snaží léčit zmíněné metody jde řešit pomocí homeopatie či jiných energeticko-léčebných systémů. Jedna z cest, jak se bránit negativnímu vývoji destruktivních vlivů konvenční medicíny je tedy právě rozšiřování homeopatie a jiných systémů energetické léčby.

  Připomeňme si znovu ještě jednou paragraf 9 Organonu: „Ve zdravém stavu je člověk ovládán duchovníživou silou (autokracií), která hmotné tělo (organismus) oživuje v podobě dynamis a udržuje všechny jeho části v obdivuhodně harmonickém souladu pocitů a činností, takže náš rozumný duch přítomný v našem nitru může tohoto živého, zdravého nástroje užívat k vyššímu účelu bytí“

  Homeopatická léčba umožňuje lidem rozšiřovat vlastní potenciál. Lidé se stávají duchovně svobodnějšími. Pokud potlačujeme a „kontrolujeme“ fyzické symptomy, energetická nerovnováha se neléčí, často naopak vzrůstá. Lidé se následkem konvenční medicíny stávají závislejšími, nešťastnějšími, nemají sílu a energii k věnování se vyššímu účelu bytí.

  To, kam by koncept „moderní konvenční medicíny“ mohl dospět, popisuje velmi výstižně Lorna Byrne (*1953) ve své knize Schody do nebe, ve které popisuje vidění člověka z budocnosti ve variantě budoucnosti, která se může, ale doufejme nemusí stát. Záleží právě na tom, jestli ponecháme medicínu směřovat jen fyzickým – alopatickým směrem a nebo se alopatie stane pouze jedním z mnoha léčebných metod a bude jí patřit pouze takový rozsah, který ji náleží. „…nevypadal jako člověk. Zdálo se mi, že má v hlavě nějaké implantáty a nějaké svorky, které oddělují jednotlivé části mozku. Také jsem viděla, že některé části mozku mu chybí. Jeho lebka nebyla celá z kosti a vůbec ten mladík nevypadal jako člověk z masa a kostí. Byla jsem tím pohledem tak zděšená, že jsem málem vykřikla nahlas...“
„...ani zbytek jeho těla není z masa a kostí. Ale nebyl úplně umělý...“
„...nahlédnout do mysli toho mladého muže.Je prázdná a temná až na maličké světýlko...“
„...Vypadalo to, jako by ta nepatrná jiskřička světla byla jeho vědomá mysl, ale šokující na tom bylo, že ji obklopovala totální prázdnota – temnota. Jako by nějaká jeho část byla zamčená v nějaké místnosti, kam se on nikdy nedostane. A on si uvědomoval, že mu něco chybí. Jako by v duchu hlasitě křičel, když prohledával prázdnotu, která vyplňovala jeho mysl...“
„...Vědecký a technický pokrok lidstva je skvělý,ale nikdy se nesmí použít k tomu, aby připravil nějakou lidskou bytost o svobodu...“
„...Věda a technika dokážou úžasné věci – objevily léky a metody k léčení nemocí a ničení rakovinných buněk, zvládly výměnu kyčelních a kolenních kloubů, zhotovují umělé končetiny. Modlím se, aby všichni ti mimořádně nadaní lidé, kteří hledají nové způsoby léčby a snaží se lidem usnadnit život a vrátit jim důstojnost, měli stále úspěch. Ale nesmíme překračovat hranice. Jsme zodpovědní za budoucnost našich dětí a dalších generací…“

  Pokud budeme chtít bránit homeopatii a tím zamezit tomu, aby konvenční medicína přebujela do rozměrů tragických pro budoucí osud lidstva, musíme si uvědomit co homeopatii nejvíce poškozuje a co nahrává prosazovatelům konvenční medicíny:

  • Začlenění homeopatie pod konvenční medicínu
  • Boironsko-lékařská homeopatie
  • Omezení používání homeopatik
  • Kontrola a omezování praktikujících homeopatů
  • Diskreditace homeopatů
  • Jakékoliv rozkoly v homeopatických komunitách
Homeopaté se musí výše zmíněným snahám bránit, pokud má skutečná homeopatie do budoucna přežít. V západních zemích I na východě v Indii je homeopati na ústupu. Záleží na nás, jak tomu bude v budoucnu v naší zemi. Je nutné, aby homeopaté spolu vzájemně spolupracovali. Neznamená to, že spolu musí vždy souhlasit. Různorodost pohledů na homeopatii je potřebná a akademické diskuse mohou poznání homeopatie posouvat dál. Avšak rozkoly a destruktivní jednání mezi homeopatickými subkomunitami jsou právě tím, z čeho mají největší užitek skupiny, které chtějí homeopatii zničit. Homeopaté mají odpovědnost za budoucnost lidské populace a proto je důležité, aby si tuto odpovědnost velmi vážně uvědomovali.

  Naopak homeopatie má v sobě ohromný skrytý potenciál, který v současnosti ani zdaleka nevyužívá. Spolupráce homeopatie s jinými systémy léčby (jak na úrovni fyzické, tak energetické a duševní) může přinést mnohá důležitá zlepšení v léčbě. Pro další rozvoj homeopatie je však nutné stabilní zázemí, o které se musíme navdory snahám lobistů konvenční medicíny a ministerským úředníků zasazovat.

  Pro zájmy homeopatů byl vytvořen nový web prohomeopatii.cz, na kterém budou v budoucnu důležité informace, které by měly napomoct tomu, aby homeopatie nejen v našich zemích vzkvétala a stala se plně respektovanou a užívanou léčebnou metodou.